RASPISAN JAVNIPOZIV ZA DODELU NAGRADA OPŠTINE BAČ

BAČ LOKAL

Opština Bač je raspisala Javni poziv za podnošenje inicijative za dodelu Nagrade Opštine

Bač, Posebnog javnog priznanja Opštine Bač i Sportskog priznanja Opštine Bač za 2022.

godinu.

Inicijativu za dodelu Nagrade Opštine Bač, Posebnog javnog priznanja Opštine Bač i

Sportskog priznanja Opštine Bač, Komisiji za priznanja mogu podneti preduzeća i drugi

privredni subjekti, ustanove i javne službe, udruženja građana, grupe građana i pojedinci,

odbornici u Skupštini opštine, državni organi i organi lokalne samouprave.

U inicijativi je obavezno naglasiti kategoriju (i vrstu nagrade, odnosno priznanja) za koju

podnosioci inicijative preglažu pojedinca ili organizaciju. Predlog sa obrazloženjem se

podnosi u pisanoj formi i obavezno sadrži podatke o delu i/ili rezultatu pojedinca ili

pravnog lica. Za fizička lica je, uz obrazloženje, potrebno navesti: ime i prezime, adresu,

zanimanje i kratku radnu biografiju, a za pravna lica, i dr: naziv, sedište, delatnost i

poslovne, društvene i dr. uspehe.

Neobrazložene inicijative smatraće se nepotpunim i neće biti razmatrane.

Obrazložena inicijativa za dodelu Nagrade, Posebnog javnog priznanja i Sportskog

priznanja podnosi se najkasnije do petka, 30. septembra 2022. godine i dostavlja se u

zatvorenoj koverti na adresu: Opštinska uprava Bač, Trg dr Zorana Đinđića 2, 21420 Bač sa

naznakom: „Za Komisiju za priznanja“. Ukoliko se inicijative podnose poštom validan je

datum poštanskog žiga – predaje pismena na pošti.

Odluku o dodeli Nagrade, Posebnog javnog priznanja i Sportskog priznanja donosi Skupština

opštine Bač na predlog Komisije za priznanja.

Nagrada, Posebno javno priznanje i Sportsko priznanje se dodeljuju povodom Dana Bača.

Tekst javnog poziva možete pronaći na zvaničnom sajtu opštine Bač.