OPŠTINI BAČ I CRVENOM KRSTU BAČ ODOBREN PROJEKAT U OBLASTI PRUŽANJA

BAČ LOKAL

SOCIJALNIH USLUGA ZA NAJUGROŽENIJE KATEGORIJE STANOVNIŠTVA

Opštini Bač je odobren projekat „Razvoj efikasnih lokalnih socijalnih usluga sa

integrativnim pristupom“  koji će se realizovati i periodu od decembra 2023 do kraja

februara 2025. godine. Projekat se sprovdi kroz Program Nemačke razvojne saradnje

„Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji“, koji sprovodi nemačka organizacija GIZ.

Opština Bač će navedeni projekat realizovati u partnerstvu sa Opštinskom organizacijom

Crvenog krsta Bač ali i u saradnji sa drugim lokalnim akterima, kao što su Centar za

socijalni rad Bač, Nacionalna služba za zapošljavanje i dr.

Opšti cilj projekta je omogućavanje većem broju ljudi iz ugroženih grupa, posebno žena, da

dobiju socijalne usluge kroz integrativan pristup uključujući ekonomsko osnaživanje

korisnika ovih usluga.

Specifični cilj projekta je razvoj i održavanje inovativnih socijalnih usluga u zajednici,

sa integrativnim pristupom, koji omogućavaju socijalno uključivanje i samostalan život

ugroženih grupa.  

Projekat je posebno fokusiran na uspostavljanje inovativne socijalne usluge sa

integrativnim pristupom za lokalne najugroženije kategorije stanovništva i to kroz

pružanje psihosocijalne, zdravstveno-preventivne i pomoći u kući.

Projektom je predviđena dodatna podrška u radu vešernice u Baču i pružanju usluge pranja,

peglanja veša, te otvaranja krojačke radionice za šivanje i sitnu popravku odeće za

korisnike. Ova socijalna usluga biće besplatna za lica u stanju socijalne potrebe. U okviru

ovog projekta žene koje pripadaju ranjivim grupama biće podržane kroz zapošljavanje kod

poslodavaca koji su spremni prilagoditi radno mesto i radno vreme potrebama korisnica.

Projekat predviđa aktivno uključivanje i saradnju sa drugim lokalnim akterima i

zainteresovanim stranama kao što su lokalna udruženja građana, Centar za socijalni rad

Bač, Dom zdravlja, Nacionalna služba za zapošljavanje i dr., Projekat će rezultirati

uspostavljanjem nove socijalne usluge koju će koristiti minimalno 70 korisnika i 10

korisnica/žena koje će biti podržane kroz zapošljavanje ili radnu praksu.

Najvažnije aktivnosti koje su predviđene projektom odnose se na unapređenje rada

vešernice u Baču i njeno proširenje kroz uvođenje dodatne usluge šivenja/popravki

odevnih predmeta za korisnike. Takođe, kroz projekat će biti uspostavljen mobilni tim za

pružanje psihosocijalne i zdravstveno – preventivne nege koju će korisnicima u kućnim

uslovima pružati psiholog, socijalni radnik i lekar. Takođe, za najstarije sugrađane naše

opštine obezbeđena je podrška pomoći u kući za radove manjeg obima, ali usluge

frizera/berbera koji će korisnicima pružati usluge u njihovim kućama. Jedna od važnih

komponenti ovog projekta je i davanje subvencija poslodavcima za zapošljavanje ili

obavljanje radne prakse za žene koje pripadaju ugroženim grupama stanovništva uz uslov da

radno mesto ili radno vreme prilagode potrebama zaposlenih žena.

Pored navedenih aktivnosti koje su planirane ovim projektom, Opština Bač će dobiti i

tehničku i stručnu pomoć eksperata za uspostavljanje efikasnijih procedura i kreiranje

održivih lokalnih politika i mehanizama za pružanje socijalnih usluga.